| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
   ▪ JM Rektor AH odznaczony "Złotym Medalem z Diamentem" »
 
SEMINARIA DOKTORSKIE

Regulamin przyjęć na seminaria doktorskie
w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora
na rok akademicki 2018/2019

   

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Seminaria doktorskie prowadzone są w dyscyplinach naukowych:
  1) historii - na Wydziale Historycznym;
  2) nauk o polityce - na Wydziale Nauk Politycznych.
 2. Zapisy na seminaria doktorskie prowadzą odpowiednio:
  1) Dziekanat Wydziału Historycznego; Pułtusk, ul. Mickiewicza 36 B;
  2) Dziekanat Wydziału Nauk Politycznych; Pułtusk, ul. Mickiewicza 36 B.
 3. Rekrutacja trwa od 1 czerwca do 30 września 2018 r.
 4. Uruchomienie seminarium doktorskiego zależy od liczby kandydatów. Decyzja o uruchomieniu seminarium doktorskiego jest podejmowana po zakończeniu rekrutacji.
 5. Informacja o terminie rozpoczęcia zajęć jest zamieszczana na wydziałowych stronach internetowych. 

§ 2. Wymagane dokumenty

 1. Kandydat na seminarium doktorskie składa następujące dokumenty:
  1) życiorys naukowy;
  2) kwestionariusz osobowy (druk do pobrania w dziekanatach wydziałów lub ze strony www.ah.edu.pl);
  3) odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich;
  4) aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
  5) dowód wniesienia opłaty kwalifikacyjnej;
  6) dowód osobisty oraz jego czytelną kserokopię.
 2. Kandydat – cudzoziemiec składa następujące dokumenty:
  1) życiorys naukowy w ję­zyku polskim;
  2) kwestionariusz osobowy (druk do pobrania w dziekanatach wydziałów lub ze strony www.ah.edu.pl);
  3) odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich wraz z suplementem;

  4) poświadczenie dyplomu w formie legalizacji lub apostille;

  5) zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu (jeżeli dotyczy);
  6) zaświadczenie potwierdzające, że dyplom uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie (III stopnia) w państwie jego wydania;
  7)tłumaczenie dyplomu na język polski dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego znajdującego się na liście Ministerstwa Sprawiedliwości RP
  ;
  8)
  aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych/paszportów;
  9) aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do podjęcia kształcenia na seminarium doktorskim w wybranej dyscyplinie naukowej;
  10) polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego;
  11) certyfikat/potwierdzenie znajomości języka polskiego;
  12) dowód wniesienia opłaty kwalifikacyjnej;
  13) paszport oraz jego czytelną kserokopię;
  14) wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  § 3. Przyjęcie kandydatów z dyplomem zagranicznym

Na seminaria doktorskie mogą być przyjmowani kandydaci, którzy legitymują się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia studiów wyższych za granicą, uznanym za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że zostali zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznanym, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów lub za uprawniający do podjęcia studiów trzeciego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej.

 § 4. Postępowanie kwalifikacyjne

 1. Warunkiem przyjęcia na seminarium doktorskie jest złożenie kompletu dokumentów oraz pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Wydziałową Komisję Kwalifikacyjną ds. seminariów doktorskich.
 2. O decyzji Komisji kandydat jest powiadamiany listownie w terminie do 14 dni od daty podjęcia decyzji.

 § 5. Opłaty

 1. Opłatę kwalifikacyjną wnosi się w Kwesturze mieszczącej się przy ul. Mickiewicza 36 B w Pułtusku lub na rachunek bankowy Akademii:
  Bank Pekao S.A. Oddział w Pułtusku

  46 1240 5282 1111 0000 4896 0964.
 2. Przy wpłacie na rachunek bankowy należy obowiązkowo podać nazwę wydziału.
 3. Opłata kwalifikacyjna wynosi 200 zł. Opłata nie podlega zwrotowi.
 4. Wpisowe, płatne po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na seminarium doktorskie, wynosi 200 zł. Opłata nie podlega zwrotowi.
 5. Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Akademii, o którym mowa w ust. 1 w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty otrzymania decyzji o przyjęciu na seminarium doktorskie. Dowód wniesienia wpisowego należy dostarczyć do Dziekanatu Wydziału w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania decyzji o przyjęciu na seminarium doktorskie.
 6. Warunki odpłatności za uczestnictwo w seminarium doktorskim określa umowa zawarta w formie pisemnej między Akademią a uczestnikiem seminarium doktorskiego. Wzór umowy określa Rektor w drodze zarządzenia.
 7. Egzemplarz podpisanej umowy o warunkach odpłatności za uczestnictwo w seminarium doktorskim należy dostarczyć do Dziekanatu Wydziału w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania decyzji o przyjęciu na seminarium doktorskie.
 8. Brak wpłaty wpisowego lub/oraz podpisanego egzemplarza umowy w terminach wskazanych w ust. 5 i 7 jest jednoznaczny z rezygnacją z podjęcia kształcenia na seminarium doktorskim.
 9. Absolwenci studiów magisterskich Akademii ubiegający się o przyjęcie na seminaria doktorskie są zwolnieni z opłaty kwalifikacyjnej oraz wpisowego.
 10. Uczestnik seminarium doktorskiego wnosi opłaty roczne oraz opłatę końcową za uczestnictwo w seminarium.
 11. Wysokość opłaty końcowej za uczestnictwo w seminarium doktorskim określa Rektor w drodze zarządzenia.
 12. W roku akademickim 2018/2019 opłata roczna za uczestnictwo w seminarium doktorskim wynosi:
  1) w dyscyplinie historii: 4.000 zł;
  2) w dyscyplinie nauk o polityce: 4.500 zł.
 13. Uczestnik seminarium doktorskiego zobowiązuje się wnosić opłatę roczną za uczestnictwo w seminarium w dwóch równych ratach (w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty rozpoczęcia zajęć w danym semestrze).
 14. Uczestnik seminarium doktorskiego, który składa rezygnację przed wpłatą raty opłaty rocznej, jest zobowiązany do wniesienia opłaty za każdy pełny miesiąc, który upłynął do daty złożenia rezygnacji.

§ 6. Rezygnacja

 1. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w § 5 ust. 8, rezygnację z uczestnictwa w seminarium doktorskim kandydat zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Po zgłoszeniu rezygnacji dokumenty zostaną zwrócone:
  1) do rąk własnych kandydata za potwierdzeniem odbioru;

  2) na pisemny wniosek kandydata pocztą za zwrotnym poświadczeniem odbioru
  .