| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
STUDIA PODYPLOMOWE

 Regulamin studiów podyplomowych
   

Podyplomowe studia kwalifikacyjne: wiedza o społeczeństwie

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów II stopnia, posiadających przygotowanie pedagogiczne. Dostosowane są do założeń zreformowanej podstawy programowej. Jako studia podyplomowe kwalifikacyjne uprawniają do nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych zreformowanego systemu oświaty.

Przedmioty (360 godz.) m. in.: dydaktyka wos – szkoła podstawowa; dydaktyka wos – szkoła ponadpodstawowa; psychologia społeczna; integracja europejska; stosunki międzynarodowe, podstawy demografii.

Praktyka (60 godz.) – 30 godz. szkoła podstawowa; 30 godz. szkoła ponadpodstawowa

Opłata: 3.000 zł (1.000 zł za semestr)

Realizowane w ciągu 3 semestrów, w systemie zaocznym, w toku odbywanych co dwa tygodnie zjazdów sobotnio-niedzielnych.

Większość przedmiotów kończy się zaliczeniem. Z 4 przedmiotów (w tym dydaktyki) przewidziane są zaliczenia na ocenę. Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej, ocenianej przez recenzenta i promotora, bez egzaminu dyplomowego.

● zgodne z wymogami zreformowanego systemu oświaty;

● kwalifikacje do nauczania wos w szkołach podstawowych;

● kwalifikacje do nauczania wos w szkołach ponadpodstawowych;

● system zajęć dostosowany do kalendarza pracy szkół;

● ciekawy i wszechstronny programSTUDIA PODYPLOMOWE KWALIFIKACYJNE (3 SEMESTRY)
  • historia

Studia podyplomowe przeznaczone dla absolwentów studiów drugiego stopnia kierunków humanistycznych posiadających przygotowanie pedagogiczne jak również dla uczestników seminariów doktorskich, którzy nie są absolwentami kierunku historia, przygotowujące do podjęcia pracy badawczej nad dysertacją doktorską.

Przedmioty: dydaktyka przedmiotów historia; epoki historyczne; historia regionalna; ojczysty panteon i ojczyste spory; swojskość i obcość; vademecum studiów historycznych.

Perspektywy zawodowe: nauczyciel historii we wszystkich typach szkół.