| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
STUDIA PODYPLOMOWE

studia podyplomowe doskonalące (3 semestry)

studia podyplomowe doskonalące (2 semestry)

STUDIA doskonalące (3 semestry)

Oferta skierowana jest do absolwentów studiów II stopnia

Przedmioty Perspektywy zawodowe
 • historia Polski i świata XX wieku
 • socjologia ogólna
 • współczesne systemy polityczne
 • psychologia społeczna
 • współczesna myśl polityczna
 • gospodarka we współczesnym państwie
 • edukacja europejska
 • system prawa RP
 • dydaktyka wiedzy o społeczeństwie
 • system polityczny RP
 • stosunki międzynarodowe
 • instytucje UE
 • organizacja i zarządzanie
 • polityka gospodarcza i społeczna
 • ekonomia
 • podstawy marketingu
 • system gospodarczy i prawo handlowe
 • dydaktyka przedsiębiorczości
 • antropologia kultury
 • prawo wspólnotowe
 • elementy ekologii
 • edukacja czytelnicza i medialna edukacja regionalna
 • administracja rządowa
 • administracja samorządowa
 • media
 • organizacje pozarządowe
 •  prowadzenie własnej działalności gospodarczej 

STUDIA DOSKONALĄCE (2 semestry)

Oferta skierowana jest do absolwentów studiów I i II stopnia

Przedmioty Perspektywy zawodowe
 • bezpieczeństwo i porządek publiczny
 • zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego
 • zasoby krytyczne organizacji
 • controlling w systemach ochrony
 • polityka bezpieczeństwa w organizacji
 • bezpieczeństwo zasobów ludzkich
 • bezpieczeństwo technologii i produktu
 • bezpieczeństwo zasobów informacyjnych
 • zagrożenia i patologie gry rynkowej
 • ochrona własności intelektualnej
 • bezpieczeństwo logistyki
 • bezpieczeństwo prawne firm i instytucji
 • komórki odpowiedzialne za ochronę zasobów organizacji (informacja, relacje, technologie, procedury, infrastruktura)
 • przedsiębiorstwa i instytucje publiczne
 • jednostki organizacyjne i instytucje podległe:

–     Ministerstwu Spraw Wewnętrznych

–     Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji

–     Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

–     Agencji Wywiadu

–     Straży Granicznej

–     Siłom Zbrojnym RP

Przedmioty Perspektywy zawodowe
 • podstawy coachingu
 • komunikacja interpersonalna
 • proces coachingowy
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • public relations
 • doradztwo medialne
 • warsztaty coachingowe
 • motywacja oraz rozwój osobisty i zawodowy
 • kampanie polityczne i medialne
 • doradztwo polityczne
 • elementy psychologii polityki i mediów
 • planowanie i realizacja celów
 • praca i narzędzia coacha
 • warsztaty autoprezentacji
 • agencje reklamowe
 • doradztwo i konsulting polityczny
 • doradztwo medialne
 • organizacje polityczne
 • działy marketingowe firm
 • specjalista ds. rozwoju osobistego i zawodowego
 • specjalista ds. wizerunku
 • specjalista ds. HR
 • agencje reklamowe
 • środki masowego przekazu
Przedmioty Perspektywy zawodowe
 • strategie marketingowe
 • komunikacja interpersonalna
 • mechanizmy wywierania wpływu
 • marketing polityczny w ujęciu historycznym
 • public relations
 • psychologiczne uwarunkowania reklamy
 • negocjacje
 • marketingowa organizacja kampanii wyborczych
 • prowadzenie kampanii reklamowych
 • doradztwo polityczne
 • wizerunek publiczny
 • psychologiczne aspekty zachowań społecznych
 • retoryka i erystyka
 • kierowanie zespołem
 • techniki autoprezentacji
 •  warsztaty graficzne 
 • agencje reklamowe 
 • środki masowego przekazu
 • administracja samorządowa
 • administracja rządowa
 • organizacje polityczne
 • doradztwo i konsulting polityczny
Przedmioty Perspektywy zawodowe
 • prawne uwarunkowania zarządzania bezpieczeństwem państwa
 • bezpieczeństwo i porządek publiczny
 • obrona cywilna
 • zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego
 • stany nadzwyczajne w państwie
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • zarządzanie kryzysowe
 • siły zbrojne i policja w sytuacjach kryzysowych
 • bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń publicznych
 • służby ratownicze
 • bezpieczeństwo informacyjne
 • jednostki organizacyjne i instytucje podległe:

- Ministerstwu Spraw Wewnętrznych

- Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji

- Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

- Agencji Wywiadu

- Straży Granicznej

- Siłom Zbrojnym RP

 • organizacje europejskie i euroatlantyckie (m.in. UE, NATO, OBWE)
Przedmioty Perspektywy zawodowe
 • prawo pracy
 • public relations i publicity
 • zasoby ludzkie w organizacji
 • komunikacja interpersonalna w ZZL
 • rynek pracy
 • strategia personalna firmy
 • psychologia działań zespołowych
 • zakładowy system płac
 • kierowanie zachowaniami w organizacjach
 • budowanie efektywnych systemów wynagrodzeń
 • systemy motywacyjne
 • ocena pracownicza
 • konflikty i strategie ich rozwiązywania
 • planowanie rozwoju pracowników; polityka szkoleniowa
 • rekrutacja i selekcja
 • kultura i etyka organizacji
 • kierowanie jednostkami organizacyjnymi w administracji
 • kierowanie jednostkami organizacyjnymi w biznesie
 • działy personalne firm
 • agencje konsultingowe
 • specjalista ds. HR