| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
STUDIA PODYPLOMOWE

studia podyplomowe doskonalące (2 semestry)


STUDIA DOSKONALĄCE (2 semestry)

Oferta skierowana jest do absolwentów studiów I i II stopnia

 

Przedmioty Perspektywy zawodowe
 • prawne uwarunkowania zarządzania bezpieczeństwem państwa
 • bezpieczeństwo i porządek publiczny
 • obrona cywilna
 • zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego
 • stany nadzwyczajne w państwie
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • zarządzanie kryzysowe
 • siły zbrojne i policja w sytuacjach kryzysowych
 • bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń publicznych
 • służby ratownicze
 • bezpieczeństwo informacyjne
 • jednostki organizacyjne i instytucje podległe:

- Ministerstwu Spraw Wewnętrznych

- Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji

- Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

- Agencji Wywiadu

- Straży Granicznej

- Siłom Zbrojnym RP

 • organizacje europejskie i euroatlantyckie (m.in. UE, NATO, OBWE)
Przedmioty Perspektywy zawodowe
 • prawo pracy
 • public relations i publicity
 • zasoby ludzkie w organizacji
 • komunikacja interpersonalna w ZZL
 • rynek pracy
 • strategia personalna firmy
 • psychologia działań zespołowych
 • zakładowy system płac
 • kierowanie zachowaniami w organizacjach
 • budowanie efektywnych systemów wynagrodzeń
 • systemy motywacyjne
 • ocena pracownicza
 • konflikty i strategie ich rozwiązywania
 • planowanie rozwoju pracowników; polityka szkoleniowa
 • rekrutacja i selekcja
 • kultura i etyka organizacji
 • kierowanie jednostkami organizacyjnymi w administracji
 • kierowanie jednostkami organizacyjnymi w biznesie
 • działy personalne firm
 • agencje konsultingowe
 • specjalista ds. HR