| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
STUDIA PODYPLOMOWE

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI

KIERUNEK: ADMINISTRACJA


Program studiów odpowiada potrzebom administracji i oczekiwaniom pracodawców. Zajęcia są prowadzone przez wybitnych specjalistów. Kierunek uzyskał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Oferta jest skierowana do absolwentów studiów pierwszego oraz drugiego stopnia.

STUDIA PODYPLOMOWE

doskonalące (2 semestry)

administracja bezpieczeństwa informacyjnego

 Przedmioty:

Perspektywy zawodowe:

administracja publiczna

 Przedmioty:

Perspektywy zawodowe:

e-administracja

Przedmioty:

Perspektywy zawodowe:

kontrola i audyt w administracji publicznej

 Przedmioty:

Perspektywy zawodowe:

pozyskiwanie i zarządzanie funduszami europejskimi

 Przedmioty:

Perspektywy zawodowe:


- w administracji publicznej

- w administracji gospodarczej

- w firmach prywatnych

Ukończenie studiów podyplomowych na Wydziale Administracji odbywa się w formie egzaminu końcowego sprawdzającego nabytą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne. Egzamin końcowy jest egzaminem ustnym. Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z wzorem określonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.