| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
OFERTA DYDAKTYCZNA

STUDIA I STOPNIA: STACJONARNE I NIESTACJONARNE (3 LATA)

Specjalności:

STUDIA II STOPNIA: STACJONARNE I NIESTACJONARNE (2 LATA)

Specjalności:

STUDIA PODYPLOMOWE

studia podyplomowe kwalifikacyjne (3 semestry)

SEMINARIA DOKTORSKIE


Treści kierunkowe i podstawowe

Studia pierwszego stopnia: historia starożytna, prahistoria ziem polskich, historia średniowieczna, nowożytna, XIX i XX wieku, łacina i jeden język nowożytny, vademecum studiów historycznych, nauki pomocnicze historii.

Studia drugiego stopnia: warsztat naukowy historyka, metodologia historii, historia historiografii, statystyka i demografia historyczna, translatorium z języka łacińskiego lub nowożytnego.

Charakterystyka specjalności:

Moduł kształcenia/przedmiot: kultury starożytne Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu, Bizancjum - dzieje i kultura, numizmatyka, muzealnictwo, konserwatorstwo, popularyzacja archeologii, seminaria, praktyka archeologiczna.

Kariera: absolwent posiada wiedzą umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do pracy w działach archeologicznych i oświatowych muzeów oraz w placówkach kulturalnych.

Moduł kształcenia/przedmiot: dzieje archiwów i muzealnictwa (w Polsce i za granicą), struktura organizacyjna państwowej służby archiwalnej i muzeów oraz ich funkcje społeczne, organizacja i metodyka poszukiwań genealogicznych, komputeryzacja i systemy informacyjne w archiwach, aktualne standardy, wytwarzanie i przetwarzanie dokumentacji elektronicznej, zajęcia warsztatowe w muzeach i galeriach, objazdy naukowe krajowe i zagraniczne, praktyka archiwalna i muzealna.

Kariera: absolwent posiada wiedzą umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do pracy w archiwach państwowych, zakładowych, w muzeach wszystkich typów, w instytucjach państwowych i samorządowych oraz w Instytucie Pamięci Narodowej.

Moduł kształcenia/przedmiot: historia wojen w kontekście dziejów Polski i powszechnych, organizacja i struktura sił zbrojnych, sposoby finansowania, werbunek, skład społeczno-narodowy, metody badawcze w historii wojskowości, źródła do dziejów wojen i wojskowości oraz sposoby ich krytyki i interpretacji, broń, oporządzenie, uzbrojenie i technika wojenna, polska logistyka wojenna, rozwój myśli wojskowej, wojny morskie.

Kariera: absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do pracy w muzeach i archiwach. Kolekcjonerzy i członkowie grup rekonstrukcji historycznych pozyskają wiedzę przydatną w rozwijaniu ich pasji.

Moduł kształcenia/przedmiot: zbudowany na podstawie przepisów MEN dotyczących kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela.

Kariera: absolwent studiów pierwszego stopnia posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do pracy w zawodzie nauczyciela historii i społeczeństwa w szkołach podstawowych  Absolwent studiów drugiego stopnia jest przygotowany do pracy we wszystkich typach szkół w charakterze nauczyciela historii, oraz historii i społeczeństwa a także do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych w szkole.

STUDIA PODYPLOMOWE KWALIFIKACYJNE (3 SEMESTRY)

Studia podyplomowe przeznaczone dla absolwentów studiów drugiego stopnia kierunków humanistycznych posiadających przygotowanie pedagogiczne jak również dla uczestników seminariów doktorskich, którzy nie są absolwentami kierunku historia, przygotowujące do podjęcia pracy badawczej nad dysertacją doktorską.

Przedmioty: dydaktyka przedmiotów historia oraz historia i społeczeństwo; epoki historyczne; historia regionalna; język, komunikacja, media; ojczysty panteon i ojczyste spory; swojskość i obcość; vademecum studiów historycznych.

Perspektywy zawodowe: nauczyciel historii we wszystkich typach szkół.


Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów II stopnia, posiadających przygotowanie pedagogiczne. Dostosowane są do założeń zreformowanej podstawy programowej. Jako studia podyplomowe kwalifikacyjne uprawniają do nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych zreformowanego systemu oświaty.

Przedmioty (360 godz.) m. in.: dydaktyka wos – szkoła podstawowa; dydaktyka wos – szkoła ponadpodstawowa; psychologia społeczna; integracja europejska; stosunki międzynarodowe, podstawy demografii.

Praktyka (60 godz.) – 30 godz. szkoła podstawowa; 30 godz. szkoła ponadpodstawowa.