| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

W trosce o najwyższą jakość edukacji Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora wdrożyła Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia, który dotyczy "wszystkich etapów i aspektów procesu dydaktycznego, uwzględnia wszystkie formy weryfikowania efektów kształcenia na prowadzonych kierunkach i studiach podyplomowych osiągane przez studentów i słuchaczy w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz oceny dokonywane przez studentów i słuchaczy, a także wnioski z monitorowania kariery zawodowej absolwentów Akademii".

W związku z powyższym na wniosek Dziekana weszło w życie z dn. 18.10.2012 r. Zarządzenie Nr 1/2012 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, która ma na celu podnoszenie jakości kształcenia i rangi pracy dydaktycznej.

 

Do zadań i obowiązków Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia należy:

1) okresowy przegląd planów studiów i programów kształcenia oraz ich efektów;

2) przeprowadzenie badań ankietowych dotyczących procesu kształcenia;

3) zapewnianie jakości pracy kadry dydaktycznej;

4) monitorowanie zasobów do nauki oraz środków wsparcia dla studentów;

5) stosowanie systemu informacyjnego;

6) publikowanie informacji dotyczących jakości kształcenia.

Za realizację zadań Wydziałowego systemu zapewnienia jakości kształcenia odpowiada Dziekan Wydziału, zaś organami decyzyjnymi są zgodnie z zapisami Ustawy i wewnętrznych przepisów Uczelni: Rada Wydziału, Dziekan, a w sprawach wymagających decyzji władz uczelni: Senat i Rektor.

Uczelnia w poprzednim roku akademickim podjęła wiele działań na rzecz jakości kształcenia w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora.


* Harmonogram pracy Wydziałowej Komisji do spraw Jakości Kształcenia >>

* Zarządzenia Dziekana

- rok akademicki 2014/2015 >>

- rok akademicki 2013/2014 >>

- rok akademicki 2012/2013 >>

* Sprawozdania z działalności WKdsJK

- rok akademicki 2013/2014 >>

- rok akademicki 2012/0213 >>