Strona główna » Seminaria doktorskie
| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
SEMINARIA DOKTORSKIE

Akademia oferuje seminaria doktorskie na dwóch Wydziałach: Historycznym (w dyscyplinie historii) oraz Nauk Politycznych (w dyscyplinie nauk o polityce).

Szczegółowe informacje dotyczące seminariów oraz przyjmowanie dokumentów:


Regulamin przyjęć na seminaria doktorskie

Wymagane dokumenty rekrutacyjne składa się w Dziekanacie prowadzącym wybrane seminaria doktorskie:
 • kwestionariusz osobowy(pobierz .pdf), (pobierz .docx),
 • CV (naukowe), 
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, 
 • jedna fotografia (zgodna z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego), 
 • dowód wniesienia opłaty kwalifikacyjnej: 200 zł (w przypadku wpłaty na konto AH koniecznie należy wpisać w tytule nazwę wydziału),
 • czytelna kserokopia dowodu osobistego oraz dowód osobisty.

Kandydat – cudzoziemiec składa następujące dokumenty:
 • życiorys naukowy w ję­zyku polskim;
 • kwestionariusz osobowy;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich wraz z suplementem;
 • poświadczenie dyplomu w formie legalizacji lub apostille;
 • zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu (jeżeli dotyczy);
 • zaświadczenie potwierdzające, że dyplom uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie (III stopnia) w państwie jego wydania;
 • tłumaczenie dyplomu na język polski dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego znajdującego się na liście Ministerstwa Sprawiedliwości RP;
 • aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych/paszportów;
 • aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do podjęcia kształcenia na seminarium doktorskim w wybranej dyscyplinie naukowej;
 • polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego;
 • certyfikat/potwierdzenie znajomości języka polskiego;
 • dowód wniesienia opłaty kwalifikacyjnej;
 • paszport oraz jego czytelną kserokopię;
 • wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli dyplom nie zawiera informacji o przebiegu kształcenia, kandydat musi dostarczyć:

 1. Wykaz ocen uzyskanych podczas egzaminu warunkującego ukończenie szkoły lub zaliczenie danego etapu kształcenia.
 2. Wykaz przedmiotów i zajęć zrealizowanych w ramach danego etapu kształcenia wraz z uzyskanymi ocenami.
 3. Informację o planowym czasie nauki, skali ocen.
 4. Informację o uzyskanym prawie do kontynuacji nauki na odpowiednim poziomie w państwie, w którego systemie zostało wydane świadectwo/dyplom, w tym o uprawnieniach do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie wydania dokumentu oraz o zakresie tych uprawnień.

Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wydane lub potwierdzone przez szkołę lub instytucję edukacyjną, która wydała świadectwo/dyplom, albo potwierdzone przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo/dyplom.


Szczegółowych informacji na temat czynności w przewodzie doktorskim udziela dziekanat wydziału!


Regulamin seminariów doktorskich

 

Regulamin seminariów doktorskich (obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016)

zmiany w Regulaminie seminariów doktorskich

Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz zasad komercjalizacji

Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej


Zarządzenia Rektora

Zasady pobierania i wysokość opłat za studia i inne usługi edukacyjne

Interpretacja zapisu dotyczącego 50% czesnego - pobierz

Rozliczenie finansowe w przypadku rezygnacji lub skreślenia ze studiów wraz z wnioskiem o rozliczenie finansowe z Kwesturą 

Wysokość opłaty za wznowienie kształcenia